autovit.ro

REGULAMENTUL CAMPANIEI CU PREMII “Bridgestone Turanza T005”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

(1) Campania “Bridgestone Turanza T005” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de societatea OLX Online Services SRL (denumita in continuare „Organizator”) cu sediul social in Romania, Bd Nicolae Titulescu, nr 4-8, Cladirea America House – Aripa de Vest, etaj 5, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1674/2011, cod unic de inregistrare (CUI): RO22457535, avand contul IBAN: RO42 RZBR 0000 0600 0067 2235 deschis la Raiffeisen Bank, (denumita in cele ce urmeaza „OLX.ro” sau „Administratorul”).

(2) Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial al Campaniei („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii. Prin participarea la aceasta Campanie, se prezuma cunoasterea si respectarea integrala, expresa si neechivoca a tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in perioada 3-17 aprilie 2018 („perioada Campaniei”), in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, online, prin intermediul site-ului https://www.autovit.ro si a paginii https://www.facebook.com/autovit.ro/

SECTIUNEA 3. REGULAMENTUL OFICIAL

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil, in mod gratuit, in format electronic pe https://blog.autovit.ro.

(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu

prevederile prezentului Regulament.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor (asa cum acestia sunt definiti mai jos in Sectiunea 4) cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe pagina https://blog.autovit.ro in sectiunea „Regulament” cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani. Inscrierea in vederea participarii la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament.

(2) Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:

• angajatii companiilor OLX Online Services SRL si Bridgestone Europe NV SA, si ai partenerilor acesteia;

• angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Campanie.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

(1) Pentru ca inscrierea Participantilor sa fie valabila, in vederea participarii la Campanie, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
• Participantul trebuie sa detina un cont pe www.facebook.com si a dat “like” paginilor https://www.facebook.com/autovit.ro/ si https://www.facebook.com/Bridgestone.Romania/
• Participantul trebuie sa acceseze articolele postate pe https://blog.autovit.ro in perioada Campaniei, si sa trimita pe pagina de Facebook Autovit.ro, un comentariu tip text la intrebarea anuntata pe pagina de Facebook/Autovit.ro, cu referire la articolele postate anterior pe https://blog.autovit.ro

Comentariul inregistrat de catre Participant trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

• sa nu contina un mesaj licentios imoral sau antisocial;

• sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

• sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, nu trebuie sa lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane,

firme sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile;
• sa nu contina aluzii la marcile de tigarete sau alcool;

• sa nu contina mesaje adresate minorilor („baby” nu se refera exclusiv la minori);

• sa nu faca referire la minori („baby” nu se refera exclusiv la minori);

• sa respecte tematica Campaniei asa cum este descrisa pe website.

Organizatorul nu este responsabil pentru comentariile incarcate pe website de catre Participanti.

Nu vor fi luate in considerare mesajele de inscriere transmise in urmatoarele conditii:

• Daca acestea sunt inscrise in afara perioadei ;

• Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati decat cele indicate de catre Organizator ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

(2) Anuntarea Participantului castigator se va face online, pe https://blog.autovit.ro, in termen de 7 zile de la incheierea Campaniei
(3) Pe durata perioadei Campaniei Participantii vor putea participa doar cu comentariile postate conform perioadelor de mai jos:

3 aprilie, 10:00 – 5 aprilie, 23:59
10 aprilie, 10:00 – 12 aprilie, 23:59
17 aprilie, 10:00 – 19 aprilie, 23:59

(4) Valoarea premiilor acordate in cadrul Campaniei este de:

Premiu Cantitate Valoare

Boxa portabila rezistenta la apa 3 25 euro (TVA inclus)

(4) Termenul de inscriere pentru fiecare premiu oferit de OLX incepe in momentul publicarii acestuia pe blogul Autovit.ro si pe pagina de Facebook Autovit.ro, pana in cea de-a treia zi, la ora 23:59. Castigatorii vor fi anuntati in termen de 7 zile lucratoare dupa incheierea friecarei etape a Campaniei.

(5) Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia din urma, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

5.1. Nu vor fi luate in considerare inscrierile transmise in urmatoarele conditii:

Daca acestea sunt transmise in afara perioadei Campaniei, conform Sectiunii 2 de mai sus;

Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii Regulamentului.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

– In cadrul Campaniei premiile se vor acorda pe rand, desemnarea Participantului castigator fiind realizata in termen de maximum 7 zile dupa incheierea fiecarei etape din Campanie, Participantul castigator fiind tras la sorti prin intermediul platformei online https://www.tragerilasorti.ro/.
– Daca primul Participant castigator desemnat nu raspunde in maximum 48 ore, conform prevederilor din Sectiunea 7 de mai jos, se va desemna un alt Participant castigator pentru premiu, al doilea cu cel mai apropiat raspuns de raspunsul corect

Participantii Castigatori ai premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi
contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor

Premiile neacordate si/sau nevalidate vor ramane in proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Organizatorul va incerca sa contacteze Participantii castigatori prin mesaj privat pe contul personal de Facebook pentru a confirma numele si numarul de telefon in ziua in care s-a efectuat tragerea la sorti, precum si pe parcursul a 24 de ore de la momentul organizarii extragerii, pentru a furniza detalii despre modalitatea prin care poate intra in posesia premiului si furnizarea de date cu caracter personal (nume si prenume, numar de telefon, adresa) pentru emiterea actelor necesare intrarii in posesie a premiului. Participantii castigatori vor furniza si urmatoarele date cu caracter personal pentru emiterea biletelor nominale: nume si prenume, adresa de e-mail, adresa de corespondenta, numar de telefon, orasul, sexul, categoria de varsta, adresa de domiciliu si serie si numar de CI, informatii ce vor fi preluate de Organizatorul Campaniei in vederea oferirii premiilor.

(1) Fiecare dintre Participantii castigatori va putea intra in posesia premiului in termen maxim de 1 luna de la confirmarea datelor de contact.

(2) Premiile neacordate si/sau nevalidate vor ramane in proprietatea Organizatorului.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

(1) Organizatorul OLX Online Services SRL se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate Participantilor castigatori in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul Campaniei, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorului.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

(2) Organizatorii Campaniei nu vor avea nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra voucherelor electronice cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campanie, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002.

(3) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia comisiei este definitiva.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Nicio eroare in datele furnizate de catre Castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Participant castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor cu caracter personal.

b) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive unui Participant castigator de a intra in posesia premiului castigat.

c) Defectiuni tenhice ale operatorului de telefonie mobila/furnizorului de servicii de internet aparute pe durata Campaniei.

d) Pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea adresei de e—mail a Participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site—ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.

e) Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre Participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusare a sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre Participant in scopul de a manipula rezultatele Campaniei).

f) Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decat cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser internet (Internet Explorer versiunea minima 6, Mozilla versiunea minima 3, Opera 9), Sistem de operare (minim Windows 2000, Google Chrome), iOS (versiunea minima 7) si Android (versiune minima 4.1).

g) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

h) Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, a Regulamentului Campaniei sau din cauza numelui si/sau prenumelui si/sau adresei de e—mail trasmise/completate gresit.

i) Eventualele dispute intre Participanti legate de drepturile asupra adreselor de e—mail;

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/sau intreruperilor care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa a e—mail—ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme si/sau defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora.

Participantii accepta cu titlu in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta premiilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa email, numarul de telefon mobil si adresa de corespondenta).

In niciun fel de imprejurari, Organizatorul nu raspunde pentru continutul postarilor publice ale Participantilor la Campanie si nici pentru eventualele prejudicii/pierderi/daune, de orice natura, ce ar putea fi provocate tertilor de respectivele postari.

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate utiliza premiul din cauza numelui, si/sau prenumelui si/sau numarului de telefon si/sau adresei de mail transmise gresit.

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu suplimenteze numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Campaniei.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premii ulterioare semnarii de primire a premiului de catre Participantul desemnat Castigator.

Imposibilitatea Castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul acestei Campanii sau de a utiliza oricare din premiile Campaniei exonereaza Organizatorul de orice raspundere.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

(1) Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii precum si Castigatorii premiilor declara in mod expres si neechivoc ca sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile prezentului Regulament si sunt de acord in mod expres si neechivoc ca datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de corespondenta, telefon, orasul, sexul, categoria de varsta, adresa de domiciliu si serie si numar de CI sa intre in baza de date a OLX Online Services SRL, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor Participantilor castigatori, inregistrarea si validarea Participantilor castigatori ai Campaniei.

(2) Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe perioada Campaniei si ulterior acesteia, strict cu privire la inmanarea premiilor Participantilor castigatori. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

(3) Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

a) dreptul la informare cu privire la identitatea Organizatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul, scopul in care se face prelucrarea datelor, informatii suplimentare, precum destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor legale pentru protejarea datelor personale, dar si conditiile de exercitare;
b) dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

c) dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

c) dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

• dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

• dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

• realizarea notificarii catre terte persoane carora le—au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

d) dreptul de a nu fi obiectul unei decizii individuale potrivit caruia fiecare persoana relevanta are dreptul de a cere si de a primi:
• retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice asupra sa, adoptata exclusiv in ceea ce priveste prelucrarea datelor sale personale, executata in mod automat, avand ca scop evaluarea unor aspecte ale personalitatii participantului si/sau a competentei profesionale, credibilitatii, comportamentului sau altor aspecte;
• reevaluarea oricarei decizii in privinta sa, care il afecteaza intr-un mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza prelucrarii datelor care respecta conditiile mentionate mai sus;
e) dreptul de a se adresa justitiei – fiecare persoana relevanta care a suferit un prejudiciu in urma prelucrarii datelor sale personale se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. De asemenea, fiecare persoana relevanta se poate adresa cu plangere si Autoritatii de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

(3) La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, sect. 1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

(4) Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

(5) Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

(6) Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

SECTIUNEA 11. INCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

(1) Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei Campaniei in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

(2) Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a—si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

(3) Campania mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.

SECTIUNEA 12. LITIGII

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti, potrivit legii romane.

(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la incheierea Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

SECTIUNEA 13. ALTE CLAUZE

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

(2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

(4) Organizatorul rezerva dreptul sa descalifice automat persoanele care participa la Campanie asumandu—si o identitate falsa, precum si dreptul de a elimina din Campanie sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Campania prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

CITESTE MAI MULTE DESPRE:
Ne gasesti pe:
Ai intrebari?

Acceseaza sectiunea Ajutor

(031) 860 90 90 (de Luni pana Vineri intre
09:00 - 18:00)